Algemene Voorwaarden

  

Website www.jeboodschappen.be (e-Commerce platform van Apo&Co b.v.b.a.) voor consumenten.

§ 1 Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden,

(1) Voor alle tegenwoordige en toekomstige offertes, bestellingen van u (hierna ook te noemen 'besteller') gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van jeboodschappen.be – Apo&Co b.v.b.a. (hierna ook te noemen 'wij').

(2) Bezorgingszone is enkel mogelijk in de volgende postcodes gemeentes (1770 Liedekerke – 1761 Borchtlombeek – 1761 Kattem – 1760 Strijtem). We bezorgen enkel tijdens de weekenddagen en tijdens de openingsuren van de winkel te Korenbloemenlaan 1 -1770 Liedekerke.

(3) De algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen geplaatst op de website www.jeboodschappen.be (de “Site”).

(4) De besteller verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te accepteren alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert bijgevolg de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

(5) Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige algemene voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

(6) Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

(7) De besteller met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen besteller en wij.

(8) Reservaties kunnen geweigerd worden wanneer wij veronderstellen dat ze geplaatst werden door niet identificeerbare personen of de bestelling niet van aard is dat ze aanvaard kan worden.

(9) Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reservatie na een wijziging houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden. De besteller wordt verzocht regelmatig de Algemene Voorwaarden te consulteren om zo op de hoogte te blijven van de laatste evoluties. In het geval van een wijziging, worden de algemene voorwaarden toegepast die gelden op de dag van bestelling.

§ 2 Het aanbod -Totstandkoming overeenkomst – Valideren van de bestelling - niet-bindende informatie, klachten, afgiftehoeveelheden en –restricties

(1) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument / besteller mogelijk te maken. Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn. Als wij gebruik maken van afbeeldingen van de producten zijn deze louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten, die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de jeboodschappen.be  Apo&Co b.v.b.a niet. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van prijzen, de algemene voorwaarden en de productbeschrijvingen beschikbaar bij de verkoop.

(2) Een geldig koopcontract tussen wij en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door jeboodschappen.be (Apo&Co b.v.b.a.) als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door jeboodschappen.be (Apo&Co b.v.b.a.)  beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. Jeboodschappen.be (Apo&Co b.v.b.a.) kan deze offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan jeboodschappen.be (Apo&Co b.v.b.a.) op elk moment zonder opgave van redenen weigeren te accepteren. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. Maar ons acceptatiebewijs kan wel met de ontvangstbevestiging verbonden worden.

(3) Bij de verzendmehode “afhaling” komt de koop pas tot stand wanneer u de producten afhaalt. Klachten worden enkel aanvaard voor zover ze gemeld worden, uiterlijk de dag na afhaling. Voor verse en diepvriesproducten dienen klachten op het moment van afhaling te worden geformuleerd.

(4) Bij de verzendmethode “bezorging” komt de koop pas tot stand bij de aanname van de offerte er ontstaat een claim op de levering van de bestelde waren of bestelde cadeaubon. Bij de aanname van een offerte sturen wij een bindend acceptatiebewijs of sturen wij de bestelde producten toe.

(5) Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in België (Verzendmethode “bezorging” enkel beschikbaar in de bezorgingszone) en de bestelde producten zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

(6) Elke persoon dient zich te identificeren volgens de inschrijvingsprocedure.

(7) Jeboodschappen.be (Apo&Co b.v.b.a.) verkoopt geen producten aan minderjarigen onder de 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, is toestemming van de ouder of voogd nodig. Wij kunnen een identiteitskaart vragen bij afhaling – bezorging van uw bestelling

(8) In alle gevallen dient de finale validatie van de bestelling als bewijs van de volledig genoemde bestelling, op grond van de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 op de elektronische handtekeningen en brengt als gevolg de opeisbaarheid van de bedragen verbonden aan de bestelling met zich mee.

(9) De inhoud van deze website, met inbegrip van logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads, software en teksten zijn en blijven uitsluitende eigendom van Apo&Co b.v.b.a.

§ 3 Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers bij bezorging, bezorgingszone, bezorgingsperiode, bezorgingslocatie, bezorgingskost, acceptatie, voorbehoud van eigendomsrecht, overdrachtsrisico, overeenkomst kosten terugzending,

(1) Houd alstublieft rekening met de onderstaande informatie met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers bij bezorging.

(2) De besteller heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, enkel van toepassing bij de verzendmethode “bezorging”. Het herroepingsrecht geldt bijgevolg niet voor bederfbare goederen die met instemming van de besteller / consument geleverd worden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen.

(3) Wij bezorgen in België in de postcodes (1770 Liedekerke – 1761 Borchtlombeek – 1761 Kattem – 1760 Strijtem).

(4) Momenteel bezorgen wij enkel tijdens gevalideerde weekenddagen (zaterdag en zondag tijdens de openingsuren van de winkel te Korenbloemenlaan 1 – te Liedekerke).

(5) Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging moet gebeuren voor het plaatsen van de bestelling.

(6) U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

(7) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.

(8) Wanneer u heeft gekozen voor een bezorging van de producten, zal jeboodschappen.be (Apo&Co b.v.b.a.) de bestelling leveren aan de hoofdingang van het leveringsadres dat u heeft opgegeven tijdens het bestelproces. Elke levering verder dan de hoofdingang en dus binnen het leveringsadres, gebeurt enkel indien uzelf en de bezorger hiermee akkoord gaan. Indien u niet aanwezig bent om uw bestelling te ontvangen op het opgegeven adres, betalen wij de prijs van de bestelling niet terug en zal de besteller voor het volledige bedrag gefactureerd worden. Jeboodschappen.be (Apo&Co b.v.b.a.) behoudt zich het recht een bestelling op de hoek van een straat of beneden aan een flatgebouw te weigeren.

(9) Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

(10) De bezorgingskost daalt in schijven bij een hoger bestelbedrag. Door gebruik te maken van aangeboden promoties kunnen de bezorgingskosten bij de verzendmethode “bezorging” verkleinen of volledig wegvallen. Bekijk hiervoor de promoties op de home pagina, de korting wordt dan verrekend bij levering. Jeboodschappen.be (Apo&Co b.v.b.a. behoudt zich het recht om de voorwaarden van speciale aanbiedingen / promoties te wijzigen of ze in te trekken op elk gewenst moment bestellingen geplaatst voordat de aanbieding werd ingetrokken of gewijzigd, zullen onderhevig zijn aan de voorwaarden die golden op de datum van bestelling.

(11) Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn (zie hoofdstuk 4 - Betalingsmethode), behouden wij eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is. De wanprestatie start op dat tijdstip.

(12) De overdracht van de risico’s van jeboodschappen.be (APo&Co b.v.b.a. aan de besteller gebeurt bij de levering van de producten

(13) Kosten voor terugzending van goederen naar de zetel van Apo&Co – Korenbloemenlaan 1- 1770 Liedekerke zijn ten laste van de besteller.

 § 4 Betalingsmethode,

(1) Alle verkopen zijn strikt contant betaalbaar bij afhalingen of bezorging. In geval van niet betaling of van een slechts gedeeltelijke betaling, moet het niet-voldane bedrag worden betaald op de zetel van Apo&Co b.v.b.a. – Korenbloemenlaan 1 te 1770 Liedekerke, waar geldige door verkoper kan ontvangen worden. In geval de besteller één of meerdere van haar voornaamste verbintenissen niet uitvoert of slechts gedeeltelijk uitvoert, is deze vanaf de datum van haar wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de besteller van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur of kasticket, indien één maand na het begin van de wanprestatie de betaling nog niet volledig werd uitgevoerd.

§ 5 Garantie

(1) Hier geldt de wettelijke garantie.

§ 6 Prijzen; servicekost; verzendmethode; geldigheid; betaling; afrekening bij producten per gewicht; reservering ; claims; terughouding

(1) Het te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van producten incl BTW, vermeerderd met de eventuele verzendmethode (afhalen – bezorging).

(2) De servicekost voor het klaarzetten van uw bestelling is bij de verzendmethoden “afhalen” en “bezorging” GRATIS.

(3) De verzendmethode “afhalen” is eveneens kosteloos. De besteller komt bij deze verzendmethode de goederen zelf afhalen in de winkel Korenbloemenlaan 1 te 1770 Liedekerke (België) waar hij de goederen contant betaald.

(4) De verzendmethode “bezorging” is enkel beschikbaar in aanvaardbare bezorgingszones (1770 Liedelerke – 1761 Borchtlombeek – 1761 Kattem – 1760 Strijtem). De prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij anders overeengekomen, inclusief verzendkosten. Bij de verzendmethode “bezorging” wordt een bezorgingskost aangerekend, deze aankopen zijn onderworpen aan speciale voorwaarden die gelden bij het herroepingsrecht.

(5) De betaling is altijd onderworpen aan de algemene voorwaarden vermeld op de website www.jeboodschappen.be, of op de factuur. U verklaart zich akkoord met de gegevens vermeld op het kasticket, of de factuur en de website wanneer u de producten meeneemt of aanvaard.

(6) Voor betaling kunt u gebruikmaken bij de verzendmethode “afhaling”: in de winkel te Korenbloemenlaan 1 – 1770 Liedekerke van contant geld en bankcontact. Bij de verzendmethode “Bezorging” worden de producten, B.T.W., kosten altijd met contant geld betaald. We onderzoeken momenteel de optie betalen via mobiel bankcontact.

(7) De besteller betaalt de prijs die geldt op de dag van reservatie. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Promoties en kortingen die tijdens uw reservatie worden getoond, zijn deze die op de door u gekozen afhaaldatum of bezorgingsdatum geldig zijn. U geniet enkel van de promoties, waardebonnen en kortingen die geldig zijn op de dag van reservatie.

(8) Eventuele bezorgingskorting die bij reservatie van toepassing is worden verrekend bij bezorging van de producten. Extra kortingen worden alleen toegekend na schriftelijk akkoord en ondertekend door een van de zaakvoerders.

(9) Afrekening bij producten per gewicht. Het kasticket bevat altijd het correcte gewicht van de producten die aankocht worden per kilogram. De bestelling bevat een indicatieve waarde van het gewenste gewicht bij bestelling. De producten worden voor zover als mogelijk afgewogen volgens het gewenste gewicht, kleine afwijkingen zijn mogelijk. De besteller betaalt bij elke verzendmethode altijd het correcte gewicht zoals vermeld op het kasticket.

(10) De vorderingen van jeboodschappen.be – Apo&Co b.v.b.a. zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.

(11) Bij de verzendmethode “afhaling” of “bezorging” kan de besteller een datum en uur meegeven. Deze reserveringsdatum en -uur zijn louter informatief. We proberen deze tijdstippen zo goed als kan na te leven. Een vroegtijdige of latere afhaling - bezorging kan nooit reden zijn tot annullatie van de bestelling of enige vorm van schadevergoeding van jeboodschappen.be – Apo&Co b.v.b.a.

(12) U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

§ 8 Reservatie van producten, Misbruik, Plichten van de besteller, Aansprakelijkheid van jeboodschappen (Apo&Co b.v.b.a)

(1) Wij doen al het mogelijke om de door u gereserveerde producten te verzamelen afhankelijk van de beschikbare winkelstock. Indien de door u gereserveerde goederen niet in voorraad zijn, stellen wij bij de afhaling of bezorging, in de mate van het mogelijke, een alternatief voor dat u op dat moment nog kan weigeren.

(2) Bij bestelling via de website jeboodschappen.be blijven uw producten beschikbaar tot ten laatste 12 uur na het bij de reservatie overeengekomen afhaal- of bezorgingsmoment. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of –afwijkingen van de koopwaar, ingeval van laattijdige afhaling of bezorgingsmoment. Reservaties die niet worden afgehaald zonder tijdige kennisgeving, kunnen worden aangerekend en het voorwerp uitmaken van een aparte facturatie.

(3) In geval van misbruik van de jeboodschappen.be services, of in geval van herhaaldelijk niet afhalen van uw reservatie of het niet mogelijk is om de bestelling te bezorgen, behouden wij ons het recht voor om uw account te blokkeren en/of andere maatregelen te nemen, teneinde onze rechten te vrijwaren.

(4) U bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van het internet of enig ander medium waarmee de jeboodschappen.be service nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook bent u bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van de jeboodschappen.be service, als gevolg van voormelde risico’s.

§ 9 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

(2) De persoonlijke gegevens en informatie wordt en behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden en niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

§ 10 Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

(1) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Belgische consument (besteller) waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Ingeval het Vredegerecht bevoegd is dan zal dit het Vredegerecht te Brussel zijn.

(2) Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

(3) Mocht een bestelling ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van de bestelling geldig.

§ 11 Herroepingsrecht, gevolgen van herroeping, herroepingsrecht niet geldig, modelformulier

(1)  De besteller heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de besteller of een door de besteller aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

(2) Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

(3) Gevolgen van herroeping. Als u de bestelling herroept, ontvangt u alle betalingen betrekkende deze bestelling die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de bestelling te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de bestelling te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

(4) Het herroepingsrecht geldt niet voor bestellingen m.b.t. levering van producten die op grond van hun eigenschappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven (§ 312g Abs. 2 BGB-RegE.). Dit betreft in het bijzonder bederfelijke levensmiddelen zoals de meeste van onze producten op jeboodschappen.be.

(5) Modelformulier voor herroeping

(Je kan onderstaand voorbeeld volledig invullen en terugzenden als u de bestelling wilt herroepen)

Aan:

  • APO&Co b.v.b.a.
  • Korenbloemenlaan 1
  • 1770 Liedekerke
  • E–mail: verkoop@jeboodschappen.be

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze bestelling betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Bestelnummer (*)___________________

Naam consument ____________________

Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________,

Datum ____________________

Gedaan te _____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.